Ceník

  • Odměna za právní služby je zpravidla stanovena dohodou mezi advokátem a klientem jako smluvní odměna. Není-li sjednána smluvní odměna, řídí se výše mimosmluvní odměny vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů.
  • Smluvní odměna je sjednávána zpravidla na bázi hodinové sazby, která činí 750 Kč za první započatou hodinu práce advokáta a 2000 Kč za každou další započatou hodinu práce advokáta. Smluvní odměna stanovená na bázi hodinové sazby vychází ze skutečně spotřebovaného času advokáta, který byl efektivně vynaložen na zpracování daného případu.

  • Vpřípadě dlouhodobé průběžné spolupráce, zejména v oblasti poskytování právních služeb pro obce nebo firemní klientelu, je mezi klientem a advokátem sjednávána paušální měsíční výše odměny advokáta. V rámci paušální odměny advokáta je zpravidla zohledněna množstevní sleva poskytovaná klientovi na základě dlouhodobé spotřeby většího objemu právních služeb.
  • V některých případech, zejména pokud je možné předem odhadnout rozsah práce advokáta, lze sjednat cenu projektovou, tedy cenu určenou fixní částkou za právní služby poskytované v rámci realizace celého projektu.
  • Vedle odměny advokáta jsou účtovány zvlášť hotové náklady vynaložené v souvislosti s poskytováním právních služeb (správní, notářské a soudní poplatky, poštovné, cestovní výlohy atp.) dle shora uvedené právní úpravy.
  • Při převzetí nové věci bývá zpravidla účtována přiměřená záloha.